Tạo dựng môi trường an toàn cho học sinh, sinh viên

Với mục tiêu hỗ trợ học sinh, sinh viên đạt tới tiềm năng cao nhất trong học tập và phát triển cá nhân, Sodexo khuyến khích lối sống lành mạnh và cung cấp các dịch vụ giúp tạo dựng môi trường có tính hỗ trợ học vấn cao nhất.