Giới tính

Chúng tôi tin chắc rằng khi chúng tôi trao quyền cho phụ nữ, chúng tôi cũng trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng xung quanh họ. Khi phụ nữ làm tốt hơn, tất cả chúng ta làm tốt hơn.

corp-resp-gender

Một vấn đề gắn liền với trái tim của chúng tôi

Chúng tôi là tổ chức lớn thứ 19 trên thế giới và 54% nhân viên của chúng tôi là phụ nữ. Chúng tôi luôn đặt bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ vào trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của chúng tôi. Ngoài nghĩa vụ về đạo đức, sự đa dạng về giới là một yêu cầu trong kinh doanh vì chúng ta phải đối trọng với sự đa dạng của mọi thành phần mà chúng ta phục vụ.

Kể từ năm 2009, Diễn đàn quốc tế dành cho phụ nữ tài năng của Sodexo đã được thiết lập nhằm để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ chiếm 50% hội đồng quản trị của chúng tôi và 30% giám đốc điều hành của Tập đoàn chúng tôi.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi đang làm việc để tăng số phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lên 40% vào năm 2025 và tăng sự bình đẳng trong ban quản lý cơ sở vật chất, một trong những lĩnh vực tăng trưởng của chúng tôi.

Nhưng nó không chỉ là về phía chúng tôi. Với một chuỗi cung ứng toàn cầu rộng lớn, chúng tôi được đặt cách là đơn vị duy nhất để thực hiện thay đổi. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên làm việc với các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ và khuyến khích các nhà cung cấp của chúng tôi chấp nhận việc quan tâm vào giới tính. Ngoài điều này, chúng tôi đang cải thiện cơ hội cho phụ nữ trên toàn thế giới thông qua việc giáo dục sức khoẻ và hạnh phúc.

Ba vấn đề gắn liền với trái tim chúng ta

Corporate responsability, hunger

Nạn Đói

Corporate responsability, gender

Giới tính

Corporate responsability, waste

Chất thải

Chín cam kết cho Một Ngày Mai Tốt Hơn

Thế giới đang thay đổi. Tăng trưởng dân số, các vấn đề về môi trường và thay đổi xã hội đang thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Các doanh nghiệp cũng phải thay đổi.

Một cái nhìn sâu sắc hơn vào ngày mai tốt hơn

Ở Sodexo, chúng tôi biết rằng có rất nhiều cách để thực hiện bình đẳng giới. Vì vậy chúng tôi đặt ra mục tiêu, vào năm 2025, ít nhất 40% lãnh đạo cấp cao chủa chúng tôi là phụ nữ.