Nguyên tắc cơ bản

Định vị của Sodexo trong ngành Dịch vụ là nguyên bản và độc đáo. Đó là những đặc trưng làm cho thương hiệu Sodexo khác biệt. Nhờ kết nối nguồn nhân lực dựa trên nhiều chuyên môn đa dạng, Sodexo là tập đoàn duy nhất cung cấp gói dịch vụ tích hợp, dựa trên hơn 100 ngành nghề khác nhau.

Lòng trung thành, tôn trọng cá nhân, tính minh bạch và liêm chính doanh nghiệp là những nguyên tắc đạo đức hướng dẫn Sodexo trong tất cả các hoạt động hàng ngày. Những nguyên tắc này giúp Sodexo trở thành tập đoàn tự tôn và được tôn trọng, được dẫn dắt bởi một cộng đồng những người quản lý cùng chia sẻ những nguyên tắc như vậy.

Lòng trung thành

Nền tảng của lòng trung thành, chia sẻ bởi Sodexo với khách hàng, nhân viên và cổ đông của mình, dựa trên sự trung thực & cởi mở. Lòng trung thành là một trong những nền tảng của mọi hoạt động trong tổ chức của chúng tôi.

Tôn trọng cá nhân

Mỗi cá nhân là tâm điểm mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Sodexo cam kết cung cấp cơ hội bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, nguồn gốc, tuổi tác, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc sự lựa chọn lối sống của mỗi người. Cải thiện chất lượng cuộc sống đồng nghĩa với việc tôn trọng phẩm giá và khả năng suy xét đánh giá của mỗi cá nhân.

Tính minh bạch

Đây là một trong những nguyên tắc chính của Sodexo và có tính bất biến với tất cả các bên liên quan: khách hàng, người tiêu dùng, nhân viên, cổ đông và công chúng nói chung.

Tính toàn vẹn kinh doanh

Sodexo không chấp nhận bất kỳ thông lệ nào mà không bắt nguồn từ tính trung thực, tính toàn vẹn và công bằng, ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà chúng tôi hoạt động kinh doanh. Sodexo chia sẻ rõ ràng thông điệp này của mình tới các khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và mong đợi họ đồng thuận trong việc từ chối bất kì hành vi tham nhũng và bất công nào. Vào tháng 11 năm 2006, Hội đồng quản trị tập đoàn đã phê duyệt một nguyên tắc, do Ban giám đốc của Tập đoàn đề xuất, với tiêu đề “Nguyên tắc của kinh doanh toàn vẹn.” Nguyên tắc này chính thức truyền tải niềm tin và sự thực hành của Sodexo trong lĩnh vực đạo đức kinh doanh, do đó, mỗi nhân viên đều hiểu và chia sẻ cam kết của Tập đoàn nhằm đảo bảo nguyên tắc kinh doanh toàn vẹn.

NĂM 2016 TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ