Phát triển bền vững

Đúng như sứ mệnh hoạt động, Sodexo cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên Sodexo cũng như tất cả những người mà Sodexo phục vụ trên toàn thế giới; đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của cộng đồng, các vùng và các quốc gia nơi Sodexo hoạt động.

Sodexo thực hiện cam kết theo 4 nội dung chính: Bộ quy tắc ứng xử cho chuỗi cung ứng; Sản phẩm địa phương, theo mùa và nông nghiệp bền vững; Cá và hải sản nuôi và đánh bắt bền vững; và Nguồn cung thiết bị và dụng cụ bền vững.

corporate-responsibility-environment.jpg

Bộ Quy tắc ứng xử về Chuỗi cung ứng

Sodexo đảm bảo sự tuân thủ với Bộ quy tắc ứng xử toàn cầu về Chuỗi cung ứng ở tất cả các quốc gia mà chúng tôi hoạt động vào năm 2015. Tham gia vào chuỗi cung ứng được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới một hệ thống sản xuất bền vững. Bộ tiêu chuẩn của nhà cung cấp, được kí xác nhận bởi tất cả các nhà cung cấp, quy định về các điều kiện thỏa đáng trong việc sử dụng lao động và môi trường. Quá trình xác minh bởi chính Sodexo hoặc do bên thứ ba độc lập sẽ đảm bảo việc thi hành các tiêu chuẩn này bởi các nhà cung cấp.

Sản phẩm địa phương, theo mùa và nông nghiệp bền vững

Sodexo cam kết thu mua sản phẩm từ địa phương, theo mùa hoặc được nuôi trồng bền vững ở tất cả các quốc gia mà chúng tôi hoạt động vào năm 2015. Thông qua cam kết này, chúng tôi khẳng định mong muốn đóng góp cho nông nghiệp bền vững, dựa trên việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, cũng như tôn trọng công bằng xã hội và tính khả thi kinh tế.

Nguồn cung thiết bị và dụng cụ bền vững

Sodexo cam kết tìm nguồn cung thiết bị và dụng cụ bền vững tại tất cả các quốc gia mà chúng tôi hoạt động vào năm 2020. Quá trình này áp dụng cho các sản phẩm vệ sinh, vật tư dùng một lần, thiết bị văn phòng và các sản phẩm thay thế cũng như các sản phẩm bảo dưỡng kỹ thuật.

Cá và hải sản nuôi và đánh bắt bền vững

Sodexo cam kết tìm nguồn cá và thủy sản nuôi và đánh bắt bền vững ở tất cả các quốc gia mà chúng tôi hoạt động vào năm 2015. Trong vòng 30 năm qua, việc tiêu thụ cá và các hải sản đã tăng gấp ba lần. Việc đánh bắt quá mức có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài. Số liệu ước tính cho thấy 75% trữ lượng cá hiện nay đang trong tình trạng bị đánh bắt quá mức.

ẤN PHẨM TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP


corp-responsibility

Sodexo xuất bản các tài liệu trình bày chiến lược Trách nhiệm doanh nghiệp và hiệu suất cho các bên liên quan.

SODEXO THU MUA NHƯ THẾ NÀO?

Đạo đức, an toàn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc là những từ ngữ diễn tả quy trình thu mua tại Sodexo. Khám phá lý do tại sao ...