Better Tomorrow Plan

Tuân thủ sứ mệnh tập đoàn đưa ra, Sodexo cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên cũng như tất cả những người mà Sodexo phục vụ trên toàn thế giới và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của cộng đồng, các vùng và các quốc gia mà Sodexo hoạt động.

corporate-responsibility-better-tomorrow-plan.jpg

Cách tiếp cận của Sodexo

Ra mắt vào năm 2009, lộ trình Trách nhiệm Xã hội và Kế hoạch Hành động vì tương lai của Sodexo đã chính thức hóa các cam kết của tập đoàn và cho phép Sodexo theo dõi việc thực hiện cam kết này và kết quả đạt được trên quy mô 80 quốc gia mà Sodexo hoạt động, điều này thể hiện nỗ lực của tập đoàn ở mức độ cam kết cao nhất về hiệu suất và tính minh bạch.

Ba nội dung chính

Sức mạnh của Kế hoạch Hành động vì tương lai là việc nó được thiết kế dựa trên ba nội dung chính, cung cấp cách tiếp cận phù hợp và nhất quán cho tất cả các hoạt động của Sodexo.

Sodexo hiểu: nền tảng hoạt động của Sodexo thể hiện cam kết của một công ty trách nhiệm có trách nhiệm xã hội: Nguyên tắc hoạt động, Tính liêm chính trong kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp.

Sodexo làm:  18 cam kết chia thành bốn ưu tiên:

Nhà tuyển dụng có trách nhiệm
Dinh dưỡng, sức khỏe và tinh thần lành mạnh
Phát triển cộng đồng địa phương
Môi trường

Sodexo cam kết: Việc thực hiện đối thoại và hành động chung với các bên liên quan giúp Sodexo xác định và cải tiến chiến lược phát triển bền vững và các trọng tâm trong hành động. Điều này cũng cho phép chúng tôi đi xa hơn những gì chúng tôi có thể đạt được nếu chỉ thực hiện đơn lẻ.

ẤN PHẨM TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP


corp-responsibility

Sodexo xuất bản các tài liệu trình bày chiến lược Trách nhiệm doanh nghiệp và hiệu suất cho các bên liên quan.

Giải thưởng mới nhất

Chúng tôi được đánh giá là công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình về chỉ số phát triển bền vững Dow Jones (DJSI) trong năm thứ 13 liên tiếp. Các kết quả của DJSI công nhận những cam kết cụ thể của chúng tôi trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, là những nền tảng của lộ trình trách nhiệm doanh nghiệp của công ty,, Better Tomorrow 2025.