Giải thưởng

Sodexo thường xuyên được trao giải thưởng và sự công nhận quốc tế đối với các sáng kiến ​​trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các dịch vụ đến nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường.

Trong số các giải thưởng mới nhận dành cho Sodexo trong năm qua

In 2016, for the 12th straight year, Sodexo was named "Global Sustainability Industry Leader" for its industry sector in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Read the press release

In 2016, for the 5th year in a row, Sodexo is among the Fortune World’s Most Admired Companies, ranked 4th in its industry (Diversified Outsourcing Services).

For the 8th consecutive year, Sodexo ranks in the Top 10 on the DiversityInc Top 50 Companies for Diversity for its strong commitment for diversity and inclusion.

Read the press release

In 2017, for the tenth consecutive year, Sodexo has been ranked as the top-scoring company in its sector for its excellent sustainability performance.

Read the press release

NĂM 2016 TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ